Regulamin korzystania z systemu wypożyczalni rowerów Revelo dla Rondo1

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z rowerów Revelo („Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z wypożyczalni rowerów („Program”) prowadzonej przez The Bike Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47 lok. 10, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie    Wydział pod numerem KRS 0000743062, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, posiadającej NIP 521-38-36-021 oraz REGON 38091684200000 („Organizator”).
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://reveloapp.pl/regulamin-rondo1/ w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie. Regulamin jest także dostępny u Organizatora.II. Uprawnienie do korzystania z Programu

1. Z Programu korzystania z rowerów („Program”) mogą korzystać wyłącznie pracownicy firm i organizacji wynajmujących biura w budynku Rondo1 przy ul. Rondo ONZ 1, którzy posiadają kartę dostępową do tego budynku, ukończyli 16 lat i spełniają wskazane w Regulaminie kryteria. Udział w Programie jest dobrowolny.
2. W celu skorzystania z Programu osoba ubiegająca się o możliwość korzystania z Programu:

 • składa wniosek za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt I.2, który to wniosek jest potwierdzany przez Organizatora i przesyłany pod adres emailowy wskazany przez osobę ubiegającą się o możliwość korzystania z Programu

oraz

 • pobiera ze strony internetowej wskazanej w pkt I.2 i aktywuje dedykowaną aplikację Revelo („Aplikacja”)

oraz

 • posiada urządzenie mobilne pozwalające na korzystanie z Aplikacji.
 1. Złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 2 jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 1. Organizator nie zapewnia urządzenia mobilnego pozwalającego na złożenie wniosku ani korzystanie z Aplikacji.
 1. Organizator akceptuje wnioski. Osoba, która złożyła zaakceptowany przez Organizatora wniosek i aktywowała Aplikację („Korzystający”) ma prawo w ramach Programu do korzystania  z rowerów zgodnie z Regulaminem pod warunkiem ich dostępności.
 1. Zawieszenie prawa do korzystania z Programu może nastąpić w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Niezależnie od innych przypadków, zawieszenie prawa do korzystania z Programu może nastąpić w przypadku podania nieprawdziwych danych we wniosku, o którym mowa w pkt 2.a) powyżej lub spowodowania przez Korzystającego wypadku w trakcie korzystania z rowerów. zablokowanie użytkownia w systemie.

  III. KORZYSTANIE Z ROWERÓW
 1. Rowery są zapewniane przez Organizatora. Wyłącznie Organizator ma prawo decydować o liczbie i rodzaju rowerów dostępnych w ramach Programu. Korzystającemu nie przysługują roszczenia z powodu braku dostępności rowerów w ramach Programu. Korzystający nie może także żądać zmiany typu ani modelu roweru.
 1. Organizator nie zapewnia kasku ani innych akcesoriów niezależnie od tego, czy są one wymagane przez  bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa czy nie.
 1. Korzystanie z rowerów przez Korzystającego jest wolne od opłat na rzecz Organizatora.
 1. Korzystający jest zobowiązany do używania roweru zgodnie z jego przeznaczeniem, Regulaminem oraz zgodnie z przepisami prawa.
 1. Korzystanie z roweru w ramach programu “Rowery Rondo1” jest dozwolone w granicach określonych kolorem szarym na mapie w aplikacji mobilnej.
 1. Korzystanie z rowerów może odbywać się wyłącznie w celach niezarobkowych i nie może mieć na celu współzawodnictwa w jakiejkolwiek rywalizacji (w tym o charakterze sportowym).
 1. Zabronione jest korzystanie z rowerów przez osoby inne niż Korzystający, jak również udostępnianie rowerów innym osobom.
 1. Zabronione jest korzystanie z rowerów przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych lub innych leków, których przyjmowanie wiąże się z zaleceniem powstrzymania się od kierowania pojazdami.
 1. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za skutki korzystania z roweru, w szczególności zobowiązuje się do pokrycia mandatów i opłat otrzymanych w związku z korzystaniem z roweru.
 1. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób, na które może mieć wpływ korzystanie z roweru przez Korzystającego. Organizator ani żadna inna osoba współpracująca z Organizatorem na potrzeby Programu nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia i ich konsekwencje, które mogą mieć miejsce w związku z korzystaniem z roweru. Korzystający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z następstwem nieszczęśliwych wypadków oraz wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z korzystaniem z roweru przez Korzystającego.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone rowerem.
 1. Korzystającemu nie wolno dokonywać żadnych zmian w wyglądzie i budowie roweru, w szczególności nie wolno wpływać na wygląd rowerów i usuwać zamontowanych na nim reklam.
 1. Korzystający zobowiązany jest do upewnienia się przed rozpoczęciem jazdy, że rowery są zdatne do jazdy i poinformowania Organizatora za pośrednictwem Aplikacji lub w drodze e-mailowej (pod adres info@thebikecompany.pl) o wszelkich uszkodzeniach materiałów reklamowych oraz tych uszkodzeniach roweru, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa osób korzystających z roweru, w szczególności o konieczności wymiany dętek lub wymiany żarówek lub baterii w oświetleniu. Zabronione jest samodzielne dokonywanie przez Korzystającego jakichkolwiek napraw, modyfikacji oraz wymiany części w rowerze.
 1. Korzystający od chwili udostępnienia mu roweru ma obowiązek chronić go od utraty lub kradzieży, w szczególności ma obowiązek nie pozostawiać roweru bez załączenia blokady, w którą wyposażony jest rower.
 1. W razie kradzieży roweru Korzystający ma obowiązek niezwłocznie zgłosić kradzież na Policję i poinformować o kradzieży Organizatora wysyłając email pod adres info@thebikecompany.pl w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od stwierdzenia kradzieży. Niewykonanie któregokolwiek z obowiązków wskazanych w pkt 14 powyżej lub w zdaniu poprzedzającym lub wykonanie ich z opóźnieniem może spowodować zawieszenie uprawnienia Korzystającego do korzystania z Programu. W razie kradzieży roweru na skutek niezałączenia przez Korzystającego blokady, o której mowa w pkt 14 powyżej, Korzystający może być obciążony opłatą w wysokości 500 (pięćset) złotych.
 1. Co najmniej raz na 24 (dwadzieścia cztery) godziny Korzystający ma obowiązek zwrotu roweru do bezpiecznego stojaka rowerowego na terenie ogólnodostępnym. Jeśli Korzystający nie uczyni zadość obowiązkowi wskazanemu w zdaniu poprzedzającym, ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej do godziny 9:00 w następnym dniu we wskazane miejsce. Brak zwrotu roweru może spowodować zawieszenie uprawnienia do korzystania z Programu. Bezpieczny stojak rowerowy, to taki, do którego można przypiąć rower za ramę. Przypięcie roweru do latarnii, barierek, czy innych przedmiotów użyteczności publicznej będzie skutkowało zablokowaniem użytkownikowi możliwości wypożyczenia roweru.
 1. Niezależnie od obowiązków wskazanych w pkt 16 powyżej, Korzystający jest zobowiązany zwrócić rower do miejsca wskazanego przez Organizatora w razie konieczności dokonania naprawy lub wymiany materiałów reklamowych.
 1. Zwrot roweru następuje najpóźniej 24 godziny po wypożyczeniu roweru.
 1. Koszty związane ze zużyciem i naprawami rowerów ponosi Organizator. W razie stwierdzenia, że naprawy są niezbędne wskutek nieprawidłowego korzystania z roweru przez Korzystającego, w szczególności wskutek korzystania z roweru niezgodnie z Regulaminem, uprawnienie Korzystającego do uczestniczenia w Programie może być zawieszone. W razie umyślnego zepsucia roweru przez Korzystającego, Korzystający może być – niezależnie od zawieszenia uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy roweru.

  IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin może zostać zmieniony w szczególności celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu i korzystania z rowerów. Zmiany zostaną wskazane na stronie wskazanej w pkt I.2 lub wysłane do Korzystających drogą e-mail i będą uznane za zaakceptowane, jeśli w ciągu piętnastu dni od dnia zawiadomienia Korzystający nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie lub gdy przed upływem tego terminu zaloguje się do Aplikacji celem rezerwacji roweru.
 2. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program, o czym Korzystający zostaną niezwłocznie poinformowani, co najmniej na piętnaście dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja zostanie przekazana na stronie internetowej wskazanej w pkt I.2 lub zostanie przesłana do Korzystających drogą e-mail.
 1.  Loading...